Adsorbery hermetyzacyjne

Rosnące wymagania prawne oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne w zakresie ograniczenia emisji z układów magazynowych, napełniania, opróżniania, przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych rodzą konieczność stosowania dodatkowych urządzeń do hermetyzacji instalacji. Doskonałym, zarazem niedrogim rozwiązaniem współpracującym z urządzeniami NO są adsorbery hermetyzacyjne. Aparaty te zabudowane są z reguły jako ostatni węzeł eliminujący szkodliwe opary, gazy z emitowanego powietrza do atmosfery. Jego zasadniczy element stanowi adsorber wyposażony w dedykowane złoże:

 • węgiel aktywny drzewny, kamienny, kokosowy,
 • sorbenty impregnowane np. adsorpcja dwutlenku węgla (CO2), amin, oparów kwaśnych, itp.

Instalacja adsorpcyjna dobierana dla określonej aplikacji oczyszczania gazu musi zapewniać wymaganą redukcję zanieczyszczeń w optymalnych warunkach. Wymiary instalacji zależą od wielkości i własności strumienia gazu, zastosowanego adsorbera, lokalizacji, sposobu eksploatacji. Adsorbery oraz instalacje adsorpcyjne wykonujemy z materiałów konstrukcyjnych: stal węglowa (+Zn, lub zabezpieczenie antykorozyjne), stal stopowa, kwasoodporna.

 

Oferowane adsorbery spełniają wymagania przepisów:

 • TDT dla hermetyzacji instalacji załadunkowych substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych i żrących,
 • standardów emisji dla LZO określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 26.01.2010r. (Dz. Ust. Nr 16, poz.87, 1246), w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu,
 • ograniczenia emisji poniżej progów dopuszczalnych NDS (TLV, MAC, MAK) dla par danych substancji.

 

Wyposażenie dodatkowe:

 • ogrzewanie elektryczne - kompensacja strat ciepła (w tym do stref EX), izolacja termiczna,
 • pomiar ciśnienia i temperatury gazu, pomiar stężenia,
 • pomiar temperatury złoża (detekcja tzw. gorących punktów – „hot spots”),
 • armatura zabezpieczająca: zawór napowietrzająco-odpowietrzający, przerywacz płomienia, itp.
 • przyłącza cysternowe TANKWAGEN itp.
 • konfiguracje adsorberów w układzie równoległym i szeregowym,
 • skraplacze, instalacje kondensujące dla substancji szczególnie lotnych.

 

Dostarczamy również adsorbery hermetyzacyjne dedykowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (wg dyrektywy ATEX)

Podstawową charakterystykę adsorberów hermetyzacyjnych zawarto w tabeli:

Aplikacje
hermetyzacja systemów załadunkowych autocystern (IBC, DPPL)
adsorpcja par rozpuszczalników LZO
hermetyzacja zbiorników wody DEMI
adsorpcja oparów z linii technologicznych
Usuwane zanieczyszczenia
LZO, rozpuszczalniki BTX
Węglowodory
Amoniak (NH3), aminy
Ditlenek węgla (CO2)
Siarkowodór (H2S) oraz wiele innych produktów organicznych 
i nieorganicznych
Charakterystyka
Sprawność >99,9%
Zalety:
wysoka sprawność i selektywność
niskie koszty inwestycyjne
niskie opory hydrauliczne
niskie koszty eksploatacji
Powrót do listy