Adsorber pionowy typ AT, AS

Adsorpcja polega na wydzielaniu i zatrzymywaniu składników płynu (gazu, cieczy) na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej (w porach) ciała stałego zwanego adsorbentem. Zatrzymywanie cząstek na powierzchni zachodzi w wyniku oddziaływania sił fizycznych i chemicznych.

Proces adsorpcyjny jest egzotermiczny, a jego efektywność zależy od temperatury, ciśnienia oraz obecności innych składników.

Adsorbery wyposażone są w złoże adsorbentu, którym w zależności od aplikacji jest:

 • węgiel aktywny drzewny, kamienny, kokosowy,
 • adsorbenty krzemowe,
 • zeolity, sita molekularne, sylicagel,
 • adsorbenty tlenkowe, np. tlenek glinu Al2O3,
 • sorbenty impregnowane np. adsorpcja ditlenku węgla (CO2).

 

Adsorbery oraz instalacje adsorpcyjne wykonujemy z materiałów konstrukcyjnych:

 • stal węglowa,
 • stal stopowa, kwasoodporna,
 • PP, PE, TWS (aplikacje korozyjne).

 

Wyposażenie dodatkowe:

 • ogrzewanie elektryczne - kompensacja strat ciepła (w tym do stref EX),
 • izolacja termiczna,
 • pomiary ciśnienia i temperatury gazu,
 • pomiar stężenia,
 • pomiar temperatury złoża (detekcja tzw. „hot spots”).

 

Dostarczamy również adsorbery dedykowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (wg ATEX).
 

Podstawową charakterystykę adsorberów z wypełnieniem zawarto tabeli poniżej:

Aplikacje
oczyszczanie powietrza
oczyszczanie spalin
oczyszczanie biogazu
gazów kopalnianych
oczyszczanie gazu
ze zgazowania/ pirolizy
dezodoryzacja
osuszanie powietrza
usuwanie oparów
ograniczenie emisji
z procesów technologicznych
Usuwane zanieczyszczenia
LZO, rozpuszczalniki BTX
Etery, alkohole, halogenki
amoniak (NH3) i pochodne
tlenek siarki (SO2, SO3)
chlorki i fluorki
ditlenek węgla (CO2)
siarkowodór (H2S)
merkaptany, odory
furany, dioksyny
pary rtęci (Hg) i innych metali ciężkich
Charakterystyka
Sprawność >99,9%
Zalety:
wysoka sprawność
i selektywność
bezawaryjność
niskie koszty inwestycyjne
niskie opory hydrauliczne
niskie koszty eksploatacji
Powrót do listy